Economische sectie

  1. Laatst bijgewerkt op
  • VODDERIE Bart, Ministerraad, Adjunct-Posthoofd (politiek, economie)
  • CASTIAUX Nelson, Eerste Secretaris (economie)


Economische diplomatie is een van de hoofdopdrachten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Binnen het grondwettelijke kader behartigt de FOD Buitenlandse Zaken de Belgische economische belangen in het buitenland rekening houdend met de bevoegdheden van de andere institutionele actoren.

Om deze doelstelling te realiseren, bestaan er verschillende middelen. De FOD Buitenlandse Zaken verleent met name steun aan de Belgische privésector voor internationale activiteiten. Prinselijke economische missies en, in grote mate, Staats- en ministeriële bezoeken zijn ook belangrijk om onze economische belangen in het buitenland te waarborgen. Daarnaast wordt België in internationale kringen gepromoot als een aantrekkelijk land om zaken te doen en te investeren.

De FOD Buitenlandse Zaken wil het economische imago van België in de verf zetten via actieve bijdragen in internationale fora zoals de Europese Unie (EU), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het World Economic Forum.

De Economische Afdeling van de Ambassade van België te Beijing volgt de economische betrekkingen tussen België en China nauwgezet. De afdeling voorziet overheidsinstanties in Brussel met accurate, tijdige en eerste-handsinformatie en expertise betreffende economische en financiële ontwikkelingen in China.

Conform de wet op de institutionele hervormingen van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de drie Gewesten bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid. De economische en handelsattachés van de handelsagentschappen AWEX, HUB Brussels en FIT in Beijing, Shanghai en Guangzhou steunen bedrijven die willen exporteren naar China.

Chinese ondernemingen die diensten of goederen willen aanschaffen van ondernemingen gevestigd in de drie Gewesten van België (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest) kunnen eveneens bij hen terecht. Zij kunnen tot slot informatie verstrekken over investeringen en economische partnerships.

De coördinatie van het multilateraal en Europees handelsbeleid en het verstrekken van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s zijn federale bevoegdheden; alsook de toekenning van subsidies voor de Belgische kamers van koophandel in het buitenland en de gemengde kamers van koophandel en business clubs in België.