Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht 'Passenger Locator Form' voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

Verplicht negatief testresultaat voor reizen naar België

Vanaf 25 december 2020 moeten personen ouder dan 6 die niet in België wonen een negatief testresultaat (PCR-test die ten vroegste de 72u voor vertrek is afgenomen) voorleggen alvorens te kunnen afreizen naar België. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn. Voor meer informatie, raadpleeg de website Info-Coronavirus.be

Attest essentiële reis

Reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone moeten in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Een attest van essentiële reis is niet vereist in de volgende situaties:

 • De reiziger is houder van een geldig D visum verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een de diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België;
 • Het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger.  

Een attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf, houders van een visum dat vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven, ...). 

Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

Voor algemene informatie aangaande visums voor België verwijzen we u graag door naar de website van onze outsourcing partners (Visa Application Centre) VFS.

Indien u reeds een visum heeft aangevraagd bij het Visa Application Centre kunt u de status van uw aanvraag op elk moment raadplegen met de Visa Application Tracker Service op de website van VFS.

Behandelingstermijn van een visumaanvraag ingediend door een kandidaat-student

De kandidaat-student wordt aangeraden zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk en idealiter vóór vrijdag 30 juli 2021 in te dienen.

Overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2016/801 moet de beslissing uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, worden genomen. Hoewel deze termijn nog niet in de wet van 15 december 1980 is vastgelegd, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om binnen de in de richtlijn gestelde termijn tot een beslissing te komen [datum van indiening van de aanvraag + 90 dagen].  

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter op 30 juli 2021 moeten worden ingediend.

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 30 juli 2021 heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld naar België af te reizen en zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs vóór het weekend van 30 & 31 oktober 2021.

 

COVID-19: EU buitengrenzen sluiting en impact op visa

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis en op voorstel van de Europese Commissie, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten besloten om de Schengenbuitengrenzen tijdelijk te sluiten door een reisbeperking voor niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar het EU gebied in te voeren. De tijdelijke reisbeperking zal gedurende 30 dagen van toepassing zijn. Een mogelijke verlenging van deze periode zal beoordeeld worden in het licht van verdere ontwikkelingen. Gelieve laatste evolutie te volgen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Daardoor zullen de Ambassade van België in Beijing/Consulaat-generaal of België in Shanghai/Consulaat-generaal of Belgie in Guangzhou geen  visumaanvragen aanvaarden en geen visa meer afleveren. De beperkte uitzonderingen zijn hieronder vermeld:

De tijdelijke reisbeperking is van toepassing op alle niet-essentiële reizen van derde landen naar het EU+-gebied. Wil een dergelijke tijdelijke reisbeperking de verspreiding van het virus daadwerkelijk terugdringen, dan dient er alleen voor reizen voor essentiële doeleinden een uitzondering te worden gemaakt[1].

De onderdanen van alle EU-lidstaten en geassocieerde Schengenlanden worden van de tijdelijke reisbeperking vrijgesteld[2], ongeacht het feit of ze al dan niet naar huis terugkeren. Deze vrijstelling geldt voor:

 • alle burgers van de EU[3] en van de geassocieerde Schengenlanden, en hun familieleden;
 • onderdanen van derde landen die langdurig ingezetenen zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen[4] en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van lange duur beschikken.

Het beperking geldt evenmin voor andere reizigers met een essentiële functie of behoefte:

 • gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg,
 • grensarbeiders,
 • vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig,
 • diplomaten, personeel van internationale organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners bij de uitoefening van hun functie;
 • passagiers op doorreis[5];
 • passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire reden reizen.
 • Personen die toestemming hebben om het EU+-gebied binnen te komen, zullen onderworpen worden aan gecoördineerde en verscherpte gezondheidscontroles[6].
 • Studenten uit derde landen die voor studies naar België reizen;
 • hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen indien hun indienstneming vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is en het werk niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd.

[1]      De speciale doorreisregeling voor Kaliningrad dient van toepassing te blijven, maar de treinen waarvoor deze regeling geldt, mogen niet stoppen op het grondgebied van Schengen.

[2]      IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

[3]      Onderdanen van het VK dienen tot eind 2020 op dezelfde manier te worden behandeld als EU-burgers.

[4]      Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB L 16 van 23.1.2004, blz. 44).

[5]      Met inbegrip van personen die zijn gerepatrieerd door middel van consulaire bijstand.

[6]      Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, 16.3.2020, C(2020) 1753 final.

Brexit

Wie is begunstigde van het terugtrekkingsakkoord en wie niet?

Welke gevolgen heeft dit voor gezinsleden van een VK-onderdaan die een Schengenvisum nodig hebben?

Op de volgende link vindt u de antwoorden op uw vragen: https://dofi.ibz.be/nl/themes/brexit

Welke type visum (kort verblijf, lang verblijf)?

Een visum kort verblijf (visa type C) laat u toe op het Schengenterritorium te verblijven voor een periode niet langer dan 3 maanden op een totale periode van 6 maanden, van start gaande vanaf uw eerste aankomst.

Een visum lang verblijf (visa type D) laat u toe in België te verblijven voor een periode langer dan 90 dagen (studenten, onderzoekers, familiehereniging,…).

Nieuwe procedure enkelvoudige vergunning (werk en verblijf) treedt in werking op 1 januari 2019

Vereenvoudiging van de procedure voor onderdanen van derde landen die toestemming vragen om in België te verblijven en te werken (gecombineerde vergunning):

Vanaf 03/01/2019 zullen onderdanen van derde landen die meer dan 90 dagen in België willen werken, via hun werkgever bij het bevoegde Gewest een aanvraag indienen voor een werkvergunning en een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Het bewijs van betaling van de administratieve kosten moet worden ingediend. (De ambassade / het consulaat van België heeft geen rol in dit proces).

Als de werkvergunning en de verblijfsvergunning respectievelijk worden verleend door de regio en de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt de onderdaan van een derde land een enkel document waarin staat dat hij/zij gemachtigd is om langer dan 90 dagen in België te blijven om te werken.

De procedure "enkelvoudige aanvraag/enkelvoudige vergunning" is niet van toepassing op:

 • onderdanen van derde landen die naar België reizen om minder dan 90 dagen te werken;
 • onderdanen van derde landen die naar België gaan voor andere doeleinden dan werk;
 • au pairs;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart);
 • werknemers die onderworpen zijn aan een overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66 / EU van 15/05/2014);
 • stagiairs voor het Vlaamse Gewest.

De visumaanvraag wordt alleen ingediend aan het einde van het proces, wanneer de gecombineerde vergunning is verleend. De aanvrager moet een visumaanvraag type D indienen met zijn/haar paspoort en de gecombineerde vergunning en de visumleges betalen in het VFS-centrum waar vingerafdrukken worden verzameld.

Details over de in te dienen documenten: klik hier.

Ga voor meer informatie over de gecombineerde vergunning naar de volgende website: https://dofi.ibz.be/nl/

Implementatie van biometrische visa vanaf 12 oktober 2015

Vanaf 12 oktober 2015 moeten alle aanvragers van een Schengen-visum zich persoonlijk aanbieden om hun biometrische gegevens te laten registreren.

Visumaanvragen zullen veel sneller verwerkt worden door het gebruik van biometrische kenmerken (vingerafdrukken en een digitale foto). Daardoor kunnen visumhouders sneller worden geïdentificeerd en kan identiteitsdiefstal worden bestreden.

De procedure voor het afnemen van vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. De aanvrager hoeft slechts zijn of haar vingers op een digitale vingerscanner te plaatsen. Wanneer binnen vijf jaar een nieuw visum wordt aangevraagd, zijn nieuwe vingerafdrukken niet nodig: deze worden overgenomen van de eerdere aanvraag die in het Visa Information System (VIS) is opgenomen. Na vijf jaar worden de vingerafdrukken uit het systeem verwijderd.

Als een visumhouder aan de buitengrens komt, controleren de grenswachten van de Schengenstaten door middel van het VIS zijn of haar identiteit en de echtheid van het visum. Dit helpt visumfraude te voorkomen doordat snel, veilig en betrouwbaar biometrische controles kunnen plaatsvinden. Bonafide aanvragers, de overgrote meerderheid van de reizigers, kunnen de procedure daardoor sneller doorlopen.

Voor meer informatie over Schengenvisumaanvragen in China, zie http://www.vfsglobal.cn/Belgium/China/. Voor meer informatie over het VIS, klik hier.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

Het aanvraagformulier voor een visum voor België dient online ingevuld te worden. Klik hier voor het  formulier (u moet zich eerst online registreren), of ga via de website van onze outsourcing partner VFS

Gelieve de website van  VFS te consulteren om een lijst van noodzakelijke documenten te vinden, afhankelijk van het doel van uw reis naar België. 

Voor zakenreizen/conferenties/beurzen wordt sinds10 augustus 2011 een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in China resideren. Ze is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Gelieve de website van VFS te consulteren om een overzichtelijke lijst hiervan te vinden.

Waar uw aanvraag in te dienen?

Als u in China verblijft

De visumaanvragen moeten ingediend worden bij één van onze Visa Application Centers (VAC) die worden uitgebaat door onze outsourcing partner VFS.

Wij hebben op dit moment 15 Visa Application Centers (VAC) in China:

1. Shanghai
3/F, JiuShi Commercial Building, No.213 Middle Sichuan Road 
Huangpu District 
200002 Shanghai 

2. Guangzhou
Room 388, 3F, Chengjian Mansion, 189 Tiyu Rd (West) 
Tianhe District 
Guangzhou 510620  

3. Beijing
Room 50128, 1/F, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Hutong, Chaoyangmennei Street
Dongcheng District
Beijing, 100027

4. Xi'an
Floor 3, Tongjian Pavilion, no.4, consulate district, Xi 'an Chanba Avenue, Chanba ecological district, 
Xi'an City
Shanxi Province, 710000

5. Chongqing
Room 6, 3F, Tower B, Reliance Center, No. 2 Xihu Zhi Road, Liangjiang New Area
Chongqing City, 401147

6. Hangzhou
2F-A01, Second floor, Xin Feng Commercial G11 Center, 266-272 Xin Feng Road
JiangGan District
Hangzhou City
Jiangsu Province, 310000

7. Shenyang
No.3, Floor 4, Building A, Shenyang Fortune Plaza, No.61, Beizhan Road
Shenhe District
Shenyang City
Liaoning Province, 110000

8. Wuhan
Room 2905-2906, Builiding F of Hanjie International Headquarters
No. 171 of Zhongbei Road
Wuchang District
Wuhan City
Hubei Province, 430000

9. Changsha
No.5-6 Conference Room, 2/F
White Swan Hotel
No.258, Xiangfu Zhong Road
Tianxin District
Changsha City
Hunan Province, 410000

10. Chengdu (tijdelijk gesloten vanaf 25.12.2020, gelieve uw aanvraag in het Chonqing VAC in te dienen)
Room 6, 3F, Tower B, Reliance Center, No. 2 Xihu Zhi Road, Liangjiang New Area
Chongqing City, 401147

11. Shenzhen
26 Floor, Building A, Kingkey 100 Building, Luohu District
Shenzhen City
Guangdong Province, 518000

12. Jinan
8F, Qianfoshan Building (Foreign Visa Centre Jinan), No.15-1 Wenhua West Road
Lixia District
Jinan City
Shangdong Province, 250000

13. Nanjing
7/F, Bank of Beijing Building, No. 190, Hexi Avenue
Jianye District
Nanjing City
Jiangsu Province, 210019

14. Fuzhou
Floor 4, Sanmu Mansion
No.93 Qunzhong Dong Road
Taijiang District
Fuzhou City
Fujian Province, 350000

15. Kunming
1501D, Building A, Low Carbon Business Center, 12 Shibo Road
Kunming City
Yunnan Province, 650000

Uw visumaanvraag moet ingediend worden bij het competente VAC op basis van:

 • Het adres ingeschreven in uw “hukou”

Of

 • Uw residentieadres (op basis van een bewijs, een tijdelijke verblijfskaart,…)

NB Houders van een officieel paspoort (dienstpaspoort, diplomatiek of “public affairs”) en familieleden van EU-burgers die onder de Richtlijn 2004/38 vallen, kunnen hun visumaanvraag direct op de competente Visasectie van de Ambassade of een van de Consulaten-Generaal indienen.

Ambassade in Beijing 
3, San Li Tun Dongsan Jie
Chaoyang District 
100600 Beijing – China 
+86 10 6532 1736 
Beijing.Visa@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in GUANGZHOU 
R&F Center Unit 2, 7th Floor, 10 Huaxia Lu, Zhujiang Xin Cheng 
Tianhe District 
510623 Guangzhou - China 
+86 20 387 723 51 
+86 20 387 723 56 
+86 20 387 723 53 
guangzhou@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in SHANGHAI 
Wu Yi Lu, 127 
200050 Shanghai - China 
+86 21 643 766 28 
+86 21 643 765 79 
+86 21 643 767 72 
+86 21 643 770 41 
Shanghai.Visa@diplobel.fed.be

 

Als u in Mongolië woont

Als u een visum kort verblijf (maximaal 90 dagen, type C-Schengen) wil aanvragen, gelieve u te richten tot de Ambassade van Duitsland in Ulan Bator die België vertegenwoordigt in deze materie.

Voor inlichtingen over hun adres, de openingsuren en andere praktische modaliteiten, kunt u terecht op de visapagina van hun website.

De vertegenwoordiging in visumzaken betreft alleen Schengen Visa (maximumverblijf van 90 dagen). Visumaanvragen die voorafgaan aan een langer verblijf in België (bv. huwelijk in België, samenwoonst,…) kunnen niet behandeld worden door de Duitse Ambassade, maar moeten steeds ingediend worden in het Visa Application Center in Beijing.

Als u een visum voor lang verblijf nodig heeft (langer dan 90 dagen, type D, Belgisch), gelieve dan uw aanvraag in te dienen op het Visa Application Center in Beijing

 

Grenscontrole

Gelieve deze mededeling in acht te nemen.

 

Na aankomst in België/Schengen-zone

Het Consulaat-Generaal en de Ambassade zijn niet competent om migratiezaken te reguleren nadat u bent gearriveerd in België. Indien u uw visum wilt verlengen, een verloren visum wilt vervangen of het type van visum dat u nodig heeft wilt wijzigen, moet u de Belgische immigratiedienst contacteren. Contactinformatie kan gevonden worden op https://dofi.ibz.be/nl/.

 

Wat kunt u doen in het geval dat uw visum geweigerd werd?

Bij weigering van een visum wordt de aanvrager schriftelijk genotifieerd over de redenen van de weigering.

De weigeringsbrief wordt opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits, afhankelijk van de taalvoorkeur die bij de aanvraag werd gegeven.

Aangezien de beslissing tot weigering niet wordt gemaakt door het Consulaat-Generaal of de Ambassade maar door de Belgische immigratiedienst, zijn het Consulaat-Generaal en de Ambassade niet competent om op eender welke wijze (aan het loket, telefonisch of schriftelijk) verdere informatie te verschaffen over redenen van de weigering.

De aanvrager heeft het recht in beroep te gaan tegen de weigering bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten of om opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Consulaat-Generaal of de Ambassade.

 

Documenten

Verwerking van uw gegevens