Nationaliteit

  1. Last updated on

Dubbele nationaliteit


Hoewel België de dubbele nationaliteit aanvaardt en erkent, is dit niet het geval voor de Chinese autoriteiten. Artikel 3 van de Chinese nationaliteitswet die op 10/09/1980 werd afgekondigd, bepaalt: “The People's Republic of China does not recognize dual nationality for any Chinese national”.

De Belgische autoriteiten kunnen geen Schengenvisum afgeven in de buitenlandse paspoorten van Europese burgers, maar het minderjarige kind met een Belgisch paspoort dat is geregistreerd in de hukou van zijn Chinese ouder, kan een exit entry permit aanvragen bij het ‘Public Security Bureau (PSB) - Entry & Exit Administration’. Met deze exit entry permit en een geldig Belgisch paspoort kan een persoon vanuit China naar de Schengenlanden reizen en terugkeren naar China. Als de exit entry permit vervalt tijdens een verblijf in België, kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd bij de Chinese ambassade in Brussel.

De uitgifte van deze exit entry permit valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke of provinciale autoriteiten. Het is raadzaam om contact op te nemen met de PSB van de plaats van uitgifte van de hukou van het kind.


Behoud van nationaliteit


Moet u een behoudsverklaring afleggen om uw Belgische nationaliteit te behouden? 


De Belg die

  • na 1 januari 1967 geboren is in het buitenland
  • tussen de 18 en 28 jaar nooit een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart heeft gekregen
  • nooit in België een hoofdverblijfplaats gehad heeft tussen de 18e en 28ste verjaardag
  • niet kan doen gelden in het buitenland een ambt uit te oefenen opgedragen door de Belgische regering of door diens bemiddeling of als personeelslid van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht in het buitenland tewerkgesteld is
  • één of meerdere andere nationaliteit(en) bezit

moet een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit afleggen alvorens de leeftijd van 28 jaar te hebben bereikt.

In geval van twijfel wordt het aangeraden om de behoudsverklaring af te leggen.

Personen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben door naturalisatie, optie, herkrijging (d.w.z. na het uitdrukken van een wilsuiting) dienen geen behoudsverklaring af te leggen.

Personen die vóór hun 28ste verjaardag de Belgische nationaliteit van rechtswege hebben verkregen (voor de meesten zal dit vóór hun 18de verjaardag zijn) moeten de behoudsverklaring wel afleggen.

Anderzijds, niets belet een Belg de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vanaf zijn 18 jaar indien het merendeel van de voorwaarden van verlies voldaan zijn en er geen intentie is zich in België te vestigen vóór de 28ste verjaardag.

De behoudsverklaring wordt afgelegd ten overstaan van het hoofd van de Belgische consulaire beroepspost binnen wiens consulair ressort betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft (zijnde de plaats van inschrijving van de betrokkene in de consulaire bevolkingsregisters).

We blijven ter beschikking voor meer informatie in dit verband: nakijken van uw persoonlijke situatie, informatie over de nodige documenten en over de procedure in praktijk.

Wettelijke basis: artikel 22, §1, 5° en artikel 22, §2 (in voege sinds 12.07.2018) van het Wetboek Belgische nationaliteit